шарпланинец

Шарпланинците го имаат тој балкански карактер на блискост, емотивен темперамент и лојалност кон сопствениците

Автохтоната раса на куче Шарпланинец во последно време доживува своја постепена експанзија во Македонија. Покрај нивната основна намена за чување на стадата добиток во планинските предели каде што се врши испаша на отворен тере, се повеќе семејства за себе се снабдуваат со овој вид на кучиња кои што се одликуваат со високи картактерни особини.

Уште од млад се формира изразот на лицето на сортниот шарпланинец. Со тоа тој добива #КарактерниЦрти на распознавање настрана од неговите физички белези за препознавање (боја на крзно). Препознавањето на изразот на лицето е возможно кога добро ќе го запознаете самиот #шарпланинец, неговите #навики, неговите #потреби, #радости и #тага.

На тој начин човек се #поврзува со неговиот шарпланинец која врска не наликува на ниту едно друго #емотивно поврзување. Кај вистинските љубители на шарпланинецот, поврзувањето оди до тој степен што човекот ги разбира сите состојби на душата на неговиот шарпланинец и обратно, шарпланинецот ја разбира состојбата на неговиот човечки пријател.

Таа #приказна на поврзаност има #НеограниченРок на траење и огромен интензитет. Човекот може да биде напакостен од друг човек, но од неговиот шарпланинец- никогаш.Таа приказна му дава особено значење на едно вака дефинирано пријателство кое се памети вечно.#Верноста како идеал може да се учи од овие благородни животни со нивниот силно изразен интелект и емоции.

Во државата работат повеќе приватни одгледувачници на сортни шарпланинци кои што нудат шарпланинци како во Македонија така и насекаде низ регионот и светот.