закон

Пашарина од 0,3% од просечната нето плата по грло ситен добиток, живина и пчелно семејство со новиот предлог закон

Со новиот предлог закон кој што е во процедура за донесување за сите земјоделци кои вршат колективно напасување се предвидува плаќање на 0,3% пашарина од просечната нео плата исплатена за минатата година во државата по грло ситен добиток, живина и пчелни семејства и 1% од просечната нето плата исплатена за минатата година по грло крупен добиток.

Со плаќањето на овој надоместок се опфатени сите земјоделски стопанства кои се запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства (ЕРЗС) кои имаат пријавено капацитети за сточарско производство или производство на примарни земјоделски производи од анимално потекло.

Надоместокот за пашарина земјоделците треба да го уплатат најдоцна до 15-ти март во тековната година за претходната година на сметка на ЈП пасишта.

Најголеми несогласувања со плаќањето на ваквиот надоместокдоаѓаат од пчеларите кои не се согласуваат со ваквата владина политика да плаќаат пашарина за своите пчелни семејства, со аргумент дека државата треба на нив да им плаќа затоа што нивните пчели вршат опрашување на растителниот свет во околината каде што се наоѓаат.

Во тек е процесот за подготовка на Законот за пасишта

Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство преку Единствениот национален електронски регистар на прописи ја информираше јавноста за започнувањето на процесот за подготовка на новиот Закон за пасишта.

Со предлог законот за пасишта чие донесување беше ставено на увид на јавноста во период од 11.06- 26.06.2021 година покрај дефинирањето на управувањето на работата на Јавното претпријатие за пасишта, дефинирањето на терминологијата неопходна за спроведување на овој закон, од клучно значење за земјоделците и сточарите се повеќе аспекти на самиот закон. Со законот се дефинираат рамките за напасување и класификацијата на пасиштата, каде се дефинираат правила за вршење на индивидуално и колективно напасување на добиток.

Индивидуалното напасување го спроведуваат економски оператори кои имаат договор за закуп на пасиште во државна сопственост.

Земјоделските стопанства кои што се дел од Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои што имаат пријавено во МЗШВ сточарско производство, кои спроведуваат колективно напасување плаќаат колективна пашарина во висина од 0,3% од просечна нето плата исплатена за минатата година во Република Северна Македонија по грло ситен добиток, живина и пчелни семејства и 1% од просечна нето плата исплатена за минатата година во Република Северна Македонија по грло крупен добиток

Од особено значење во овој предлог закон е законската рамка за доделување на пасиштата во државна сопственост каде се предвидува државно пасиште да биде дадено под закуп

  • за напасување на ситни и крупни преживни животни до 10 години,
  • за напасување на коњи и други копитарии до 10 години
  • спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години,
  • преработка на  примарни сточарски производи, продажен простор за прозиводите добиени од земјоделската дејност, за сместување, исхрана, едукација, рекреација и продажба на производи за потребите на домаќинставта на лицата  ангажирани во производството на примарни и преработени сточарски производи, собирни центри за млеко, печурки и лековити растенија до 30 години.

Исто така од интерес на земјоделците е да се спомене дека со предлог законот за пасишта се предвидува дека

“На Пасиштата во државна сопственост што е предмет на закуп можат да се градат само објекти кои ќе бидат во функција на намената за која е дадено пасиштето и за кои ќе се издаде одобрение за изградба согласно со овој закон.”

Очекувањата се дека со донесувањето на новиот Закон за пасишта треба да обезбеди Регулирање на постапката за инвентаризација и бонификација на пасиштата како и целосно да се прецизира постапката за доделување на пасиштата во државна сопственост.

Временската рамка за подготвувањето на предлог законот за пасишта е од 12.06.2021- 05.07.2021 година а јавната расправа ќе се одржи на 02.07.2021, за што навремено ќе биде објавена покана до засегнатите страни за учество во јавна расправа.

Сите заинтересирани страни можат да се вклучат во постапката за донесување на законот во вид на барања за писмени мислења, забелешки и сугестии, преку учество во работни групи формирани од страна на министерството или Владата како и состаноци со засегнатите страни.