Објавен повик за кофинансирање на набавени педигрирани чистокрвни или хибриди свињи од АФПЗРР

Сите земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на Законот за земјоделство и рурален развој кои што извршиле набавка на педигрирани чистокрвни или хибридни свињи од увоз или од признати организации согласно законот за сточарство во периодот од 1 октомври до 31 декември 2021 година имаат право да поднесат електронско барање за поврат на одреден процент на направените трошоци за ваквата набавка.

Станува збор за имплементација на Мерка 121 – Инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства која се спроведува во рамки на програмата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој за 2022 година.

Оваа мерка се кoфинансира од страна на АФПЗРР во висина од 50% од направените трошоци од страна на апликантите по принцип на поврат на направени трошоци. Ставката за кофинансирање се зголемува на 55% за млади земјоделци, за инвестиции во подрачја со ограничени можности оваа ставка се зголемува на 60% или на 65 кога аплицира млад земјоделец во подрачје со ограничени можности. За инвестиции направени во непристапни рурални заедници поддршката изнесува 75% поврат на сретства од направените трошоци.

Секој земјоделец кој што ги исполнува барањата на повикот може да аплицира електронски на интернет апликацијата достапна на www.e-baranje.ipardpa.gov.mk

За авторот на овој текст