Институции

Николовски: Ја следиме состојбата со производството на пченица

Министрот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денеска на прес конференција од пред зградата на Владата соопшти нови детали околу доделувањето на поддршка за земјоделците :

ℹВрз основа на бројни анализи, и средби со земјоделците изготвивме „Национален план за производство на храна“ преку кој обезбедуваме дополнителни мерки за имаме одржливо и зголемено производство.

➡️ Се зголемува поддршката за набавка на вештачки ѓубрива за пченица на 4.000 денари по хектар.
➡️Сите земјоделци коишто ќе остварат минимум 4.000 килограми приноси по хектар пченица, ќе добијат дополнителна субвенција од 5.760 денари по хектар.

Ја следиме состојбата со производството на пченица, и преку зголемена финансиска поддршка ги мотивираме земјоделците,со што придонесуваме кон зголемување на домашното производство.

#МЗШВ #работа #ефикасност #резултати

-соопшти Министерот Николовски преку социјалните мрежи.

Повик за апликанти за организирање на локални манифестации и саеми за промоција на земјоделски производи

Ј А В Е Н   П О В И К

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА  ЛОКАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ/САЕМИ  ЗА ПРОМОЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РС МАКЕДОНИЈА

I. Предмет на јавниот повик             

Доставување на предлог за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија (во понатамошниот текст: предлог за користење).

II.Право на учество во постапката          

Субјекти кои може да учествуваат во постапката за доделување на средства од техничката поддршка по јавниот повик се: единиците на локалната самоуправа, здруженија од областа на земјоделството и руралниот развој регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, стопанските комори основани согласно закон, задруги регистрирани согласно Закон за задруги или земјоделски задруги регистрирани согласно Законот за земјоделски задруги и/или за трговија со земјоделски производи, кои доставуваат предлог за користење на техничката поддршка до Министерството.

III. Содржина на предлогот и потребна документација  

Предлогот за користење на техничка поддршка особено содржи:

 1. Податоци за предлагачот;
 2. Назив и резиме на предлогот;
 3. Опис на предлогот (опис на постоечки состојби,  поставени цели, целни групи, активности кои ги опфаќа предлогот и очекувани резултати);
 4. План на активности со временска рамка за реализација на предлогот по активности и методологија за нивна реализација;
 5. Финансиски план на трошоците со детална спецификација на трошоци, временска рамка за нивно настанување и извори на финансирање, како и банкарска сметка на која треба да се исплати поддршката и одговорно лице за настанот;
 6. Изјава дека прифатливите трошоци за реализација на активноста не се финансирани од друга институција;
 7. Доказ за пријавени најмалку 20 учесници/изложувачи на локалната манифестација/саемот.

Кон предлогот за користење на техничка поддршка се приложуваат и следните документи:

 1. Тековна состојба од Централен регистар на РС Македонија;
 2. Препораки или други докази за претходна имплементација на други сродни предлози;
 3. Доказ од Централен регистар на РС Македонија дека не е поведена стечајна и ликвидациона постапка;
 4. Доказ од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки и
 5. За здруженија и стопански комори: годишна програма за работа со вклучени активности од предлогот за користење, усвоена согласно Статутот.

IVДоставување на предлогот за користење на техничка поддршка

Предлогот се доставува во еден оригинален примерок потпишан од овластено лице на предложувачот. Еден предложувач може да учествува во постапката за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на  локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија  само со еден предлог за користење.

Предлозите може да се поднесуваат од денот на објавувањето на јавниот повик на веб страната на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со краен рок за поднесување до ( 22.04.2022 година).

Предлозите се доставуваат до архивата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „Аминта III“ број 2, 1000 Скопје, со назнака  Сектор за рурален развој.

VПрифатливи трошоци

Техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации и саеми се доделува за :

–       Трошоци за закуп на простор (физички или виртуелен) за изложување на земјоделски производи (примарни и преработени );

–       Трошоци за изнајмување на штандови и/или бина, уредување и опремување на изложбениот дел (аудио и видео опрема ) и/или

–       Трошоци за промотивен материјал (покани, постери, летоци, банери, брошури, публикации, каталог, зборник, видео или аудио реклама, како и закуп на медиумски простор за промоција) за манифестацијата/саемот и

–       Трошоци за изложбен производ – примарни и преработени наменети за манифестации и саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија.

VIПостапка за избор на корисници и прифатливи предлози

Постапката за избор на корисници по јавниот повик ја спроведува комисија формирана од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Изборот на предлозите ќе се изврши врз основа на евалуација на исполнување на следните критериуми со бодови:

 КритериумБод
1Реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството30
2Одржливост по реализација на поддршката25
3Директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството15
4Сопствено или учество од други извори на финансирање15
5Здружување на корисниците на поддршка, јавно-приватно партнерство или други форми на  партнерство со поголем број на корисници10
6Претходно искуство во реализација на активностите од значење за целната група на крајни корисници на поддршка5

Прифатливи предлози се предлозите кои по изборот од страна на комисијата ќе освојат повеќе од 50 бода.

VIIНачин на доделување  и висина на исплата на техничка поддршка

Максималниот износ на техничката поддршка не може да надмине 120.000 денари по манифестација/саем  по корисник.

Техничката поддршка и висината на одобрената сума ќе биде утврдена врз основа на  склучен договор од страна на министерот и избраниот корисник.

Активноста се реализира по склучен договор од страна на министерот и избраниот корисник.

Исплатата на техничката поддршка се врши по потпишување на договорот во износ од 100% од одобрената сума,  но не повеќе од максималниот износ и во согласност со одобрените средства во програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, а се до исцрпување на средства предвидени во дел II став (2)  точка 1 потточка 1.1 од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 („Службен весник на РС Македонија“ 64/22 ).

Корисникот на средствата се обврзува за искористените средства да достави извештај за реализираната активност пропратен со финансиска документација до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст: Министерството) во рок од 10 дена по завршување на активноста.

VIIIПрилози на јавниот повик

За подготовка на предлогот за користење, Министерството на веб страната info@mzsv.gov.mk објавува детално Упатство за изработка на предлогот за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на  локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија.

Организаторот на  манифестацијата/саемот е должен покрај логото на нивната институција да биде истакнато и логото на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство.

Дополнителни информации може да се добијат во Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство на телефон 02/ 3134477 локал 204 или на веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  www.mzsv.gov.mk

Документи за превземање

Упатство за изработка на предлогот за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија

Извор: МЗШВ

ЈАВЕН КОНКУРС за доделување на дозволи за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Растенијата како добрa од општ интерес имаат посебна заштита утврдена со Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14,  158/14, 149/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21).

Нарачател на јавниот конкурс е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа.

Право на учество на јавниот конкурс имаат сите правни и физички лица кои ги исполнуваат општите услови од член 60 од Законот за здравјето на растенијата и посебните услови утврдени со Правилникот за поблиските услови за просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011 и 60/2015).

Јавниот конкурс за доделување на дозволи за давање на услуги од областа на здравјето на растенијата трае 8 (осум) работни дена од денот на неговото објавување.

II. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ КОНКУРС

Предмет на јавниот конкурс е издавање на дозволи за давање на услуги од областа на здравјето на растенијата.

III. ВИД НА ЈАВНА УСЛУГА ЗА КОЈА СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа издава дозволи за вршење на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата и тоа за следните видови на услуги:

1.1  мониторинг и следење на развојот на штетните организми кои вообичаено се присутни кај растенијата и растителните производи, прогнозирање, одредување оптимални рокови и мерки за заштита;

1.2  интервенирање во случај на ненадејни појави на карантински штетни организми на растенијата, каламитетни појави и епифитоции на штетни оргазними;

1.3 обезбедување метеоролошки, биолошки и други податоци за целта на следењето и прогнозирањето на појавата на штетни организми;

1.4 лабораториски детерминирања и дијагностицирања на штетни организми

1.5  едуцирање на сопствениците и други лица вклучени во спроведување на активностите поврзани со здравјето на растенијата;

1.6 издавање на пасоши за растенија;

1.7  спроведување на научно – истражувачки развојни активности;

1.8  вршење дезинсекција, дезинфекција и дератизација заради здравјето на растенијата;

1.9  вршење на други технички работи;

IV. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА

Даватели на јавни услуги можат да бидат правни ифизички лица кои ги исполнуваат општите услови од член 60 од Закон за здравјето на растенијата („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14,  158/14, 149/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21) и посебните услови утврдени со Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011 и 60/2015).

 V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ

Рок за поднесување на понудите е 8 (осум) работни денови од денот на неговото објавување.

Пријавите се доставуваат до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа, адреса: ул. Аминта Трети бр.2,  Скопје 1000.

VI. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ НА ПРИЈАВАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Заинтересираните субјекти образецот на пријавата за учество во постапката можат да го превземат од web страната на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство: www.mzsv.gov.mk

Потребна пропратна документација која се доставува кон пријавата:

1.             ПРАВНИ ЛИЦА

–              Документ за регистрирана дејност издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија – ДРД образец (не постар од 6 месеци) ;

–              М1/М2 образец за вработениот стручен кадар;

–              Уверение за завршено високо образование од областа на земјоделските науки (растително производство) или од областа на шумарските науки;

–              Доказ за најмалку 3 (три) години работно искуство во напред наведените области во струката;

– Докази за исполнување на поблиските услови предвидени во Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011 и 60/2015);

–  Ценовник по кои давателите на услугите би ги извршувале јавните услуги за кои поднесуваат пријави од точка 1.1 до точка 1.9 од делот III од овој конкурс;

2.            ФИЗИЧКИ ЛИЦА

– Уверение за завршено високо образование од областа на земјоделските науки (растително производство) или од областа на шумарските науки;

– Доказ за најмалку 3 (три) години работно искуство во напред наведените области во струката;

– Докази за исполнување на поблиските услови предвидени во Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011);

– Ценовник по кои давателите на услугите би ги извршувале јавните услуги наведени од точка 1.1 до точка 1.9 од  делот III од  овој конкурс;

Документите кои се доставуваат потребно е да бидат оригинал или копии заверени на Нотар.

VII. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Критериум за избор за издавање на дозвола за вршење на јавна услуга е исполнување на условите утврдени во Закон за здравјето на растенијата („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14,  158/14, 149/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21) и посебните услови утврдени со Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011 и 60/2015) и тоа:

–          пријавениот стручен кадар да има завршено минимум високо образование од областа на земјоделските науки (растително производство) или од областа на шумарските науки;

–          да има минимум три години работно искуство во струката и

–          да бидат исполнети поблиските критериуми утврдени Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011 и 60/2015).

VIII. ПОСТАПКА

Постапката на отворање и оценување на понудите ја врши Комисија назначена од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Отварањето, разгледувањето и оценувањето на пријавте е јавно.

Овластени претставници на субјектите може да бидат приустни на отварањето на пријавите.

Нецелосните понуди може да бидат комплетирани во рок од 8 (осум) дена од приемот на известувањето за некомплетна документација, во спротивно понудата нема да биде разгледувана, за што понудувачите ќе бидат известени.

Дозволата за давање на јавни услуги се издава во форма на решение во рок од 30 (триесет) дена од денот на завршувањето на јавниот конкурс.

Правните и физички лица кои добиле дозвола за вршење на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата склучуваат договор со Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа.

 IX. ПОЧЕТОК И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОЗВОЛАТА

Времетраењето на издадените дозволи за вршење на јавни услуги изнесува 3 (три) години сметано од датумот на издадената дозвола.

X. КОНТАКТ ЛИЦЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ

Контакт лица за обезбедување на дополнителни податоци и информации во врска со постапката за доделување на дозволи за вршење на јавни услуги се:

Надица Џерковска, е-маил адреса: nadica.dzerkovska@mzsv.gov.mk

Ивица Ангеловски, е-маил адреса: ivica.angelovski@mzsv.gov.mk

XI. ДАТА, МЕСТО И ВРЕМЕ НА ОТВАРАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите ќе бидат отворени со почеток во 11:00 часот, првиот нареден работен ден по завршувањето на огласот во просториите на Фитосанитарната управа на ул. Аминта Трети бр. 2,  Скопје 1000.

Документи за превземање

Извор: МЗШВ

МЗШВ: Нов јавен повик за доставување понуди за давање под закуп на државно земјоделско земјиште до 3 хектари за долгогодишни насади

Владата на денешната седница донесе одлука за објавување на Јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари во девет региони. Со овој јавен повик им се овозможува на земјоделците што имаат земјиште со долгодишни насади, а за кoe немаат склучено договор за закуп, да достават понуди до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со податоците за земјиштето. 

На овој начин, со склучување на договорите со МЗШВ, се решава правниот статус на земјиштето со што земјоделците ќе имаат право да конкурираат за мерките од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.  

Јавниот повик е наменет за Кавадарци, Росоман, Неготино, Ресен, Струга, Струмица, Тетово, Валандово и Гевгелија.

Намената и времетраењето на закупот за кое се издава земјоделското земјиште во државна сопственост е за:

– одгледување на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ) за период до 30 години,

– одгледување на долгогодишни насади со лешник за период до 70 години,

– одгледување на маслинарници за период до 50 години

Јавниот повик ќе биде објавен до крајот на неделата.  

Извор: МЗШВ

Најава за исплата на 4,5 милиони евра за штети од елементарни непогоди за 2016, 2017, 2018 и 2021 година

Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски по одржувањето на денешните владини седници на кои беа дискутирани мериките за помош на граѓаните во тековната општа криза во државата.

Тој најави исплата на 4,5 милиони евра од Буџетот на владата за штетите од елементарните непогоди што ги претрпеа земјоделците во минатите неколку години.

Според Министерот Николовски станува збор за 10200 физички и правни лица

ℹ 4.5 милиони евра ќе се исплатат за штети од елементарни непогоди што ги претрпеа земјоделците во 2016, 2017, 2018, и 2021 година. На околу 10.200 граѓани и правни субјекти ќе им биде направена исплата за штетите од временските непогоди.

#МЗШВ веќе работи и на воспоставување на “Земјоделски осигурен пул” како нов модел на земјоделско осигурување, кој ќе го забрза процесот на обештетување на земјоделците.Излегуваме во пресрет и помагаме секогаш кога е најпотребно. Земјоделците никогаш нема да бидат оставени сами во состојби кога поради временски непогоди претрпуваат штети врз производството.”

-соопшти Љупчо Николовски преку социјалните мрежи.

МЗШВ работи на проект за реформи во шумарството

🇲🇰🇪🇺Утринава заедно со експертите на проектот финансиран од #ЕУ “Поддршка на реформите во политиката и законска рамка во шумарството во Северна Македонија”, разговараме за главните насоки и предлог иницијатива за отпочнување на реформите.

По многубројните анализи, препораки, а во усогласување со најдобрите пракси во Европа, очекувам успешна имплементација на овие реформи.

Основните и крајни цели од овој проект се усвојување на Предлог на ажурирана долгорочна Стратегија за одржлив развој на шумарството, Предлог за нов Закон за шуми, врз основа на националните специфики и ЕУ, како и Предлог за нова Национална програма за имплементација на СОРШ и поврзаните нови одредби од Законот за шуми.

#ИПА#EuropeanUnion#МЗШВ

-соопштение на Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски

Цветан Трипуновски: Од 2014 до денес вработеноста во земјоделието е намалена за 32 илјади вработени помалку

Какко реакција на јавниот настап на Министерот за земјоделие шумарство и водостопанство Љупчо Николовски а во насока на објективно посочување на фактите за состојбите во областа на земјоделието своја реакција до граѓаните упати Цветан Трупуновски од ВМРО-ДПМНЕ. Тој во реакцијата преку конкретни бројки ја објаснува актуелната состојба со вработеноста во аграрниот сектор во споредба со минатото кога ВМРО-ДПМНЕ беше власт во државата:

“Денес испровоциран од лицемерниот настап на #ЉупчоНиколовски каде без срам и перде од петни жили се обидува да ја замајува јавноста, и неговите погубни политики во земјоделството да ги прикаже како развојни.

Затоа преку бројки и со факти сакам да го демантирам, а на јавноста да и ја презентирам реалната состојба во македонскиот аграр.

⚠️Во 2014 год. учеството на вработени во сектор земјоделство бил 18,5% или 127 438 вработени❗️

⚠️Во 2020 год. учеството било со 12% или изразено во бројка со 95 545 вработени.

❌Замислете за период од 6 години падот е 6,5 % или речиси 32 000 вработени помалку, заради Вашата неспособност 32 0000 поранешни вработени во секторот сега се социјални случаеви или аргатуваат во странство ‼️

Затоа “успешно” министерче по други пуТ ако сакаш да направиш добро за македонскиот аграр и руралната жена треба уште денес да го напуштиш Министерството.”

-стои во реакцијата на Цветан Трипуновски од ВМРО-ДПМНЕ.

Во новата ИПАРД програма овозможено е авансирање на 30% од износот добиен од АФПЗРР за реализација на проекти

Министерот за земјоделие шумарстов и водостопанство Љупчо Николовски имаше свое гостување во емисијата “Аграр” на Македонската телевизија. Тој помеѓу останитите земјоделски политики и мерки кои што ги имплементираат како манистерсво зборуваше и за придобивките од мерките во ИПАРД програмата за Македонските земјоделци.

#ИПАРД е една успешна приказна што продолжува. Со новата ИПАРД 3 програма секоја една инвестиција, секој еден корисник, кој ќе аплицира ќе има можност да добие 30 до 50 отсто предфинансирање со самото склучување на договорот за проектот.

👉Тоа би значело дека ако инвестицијата е 100.000 евра, Платежната агенција на инвеститорот му враќа 60% односно 60.000 евра, а преку новата мерка корисникот ќе може авансно да земе 30.000 евра веднаш по потпишувањето на договорот, а пред да започне со инвестиција.

✅Ставаме на располагање 3️⃣5️⃣ милиони евра со првиот јавен повик од ИПАРД оваа година.”

-соопшти Љупчо Николовски- Министер за земјоделие, шумарство и водостопанство.

Постои можност птичјиот грип да се прошири на територија на цела држава. Потребна е брза и ефикасна епидемиолошка истрага

Интегрален текст на прес конференцијата на Цветан Трипуновски од ВМРО-ДПМНЕ:

Поради неажурноста и неспособноста на власта, постојано сме на удар на разни зарази во сточарството во Македонија. Слабиот менаџмент и неспособноста на раководните лица во МЗШВ и АХВ придонесоа до појава на птичји грип во земјата.Постои огромна опасност вирусот да се прошири, но и можност тој веќе да е проширен на цела територија на државата, со што ќе нанесе сериозен удар врз живинарството како една од сточарските гранки.Повикуваме АХВ наместо да куца бледи соопштенија и да се правда, да спроведе добра, брза и ефикасна епидемиолошка истрага на лице место за утврдување на вратата на инфекција, и брзо носење на рестриктивни мерки од страна на Агенцијата и нивна имплементација на терен, со цел ограничување на ширењето на вирусот, односно заштита на големите живинарски капацитети ширум државата.

Се појави птичји грип во Македонија. Надлежните молчат!

⚠️Се појави птичји грип во Македонија❗️

Власта молчи наместо да ја информира јавноста и да преземе итни мерки❗️

Иако една од првите работни посети на Љупчо Николовски се случи во Агенцијата за храна и ветеринарство, каде намерата беше да се покаже институционалниот капацитет на ресорот, сите нивни медиумски напори паднаа во вода.Р. Македонија за многу кратко време се соочува со уште една опака заразна болест, Птичји грип кај живината. Болеста е лабораториски потврдена во с. Злокуќани, Општина Карпош, но надлежните во Агенцијата за храна и ветеринарство се однесуваат како да се на колективен годишен одмор. Јавноста не е информирана, НЦКБ (националниот центар за контрола на болеста) не може да се собере, а уште помалку да донесе сет на мерки, живинарските производни капацитети не се запознаени, а со тоа и не се ставени во состојба на зголемена претпазливост.Што треба да се случи во државата за да најповиканите понесат одговорност. Живинарството е под закана на големи загуби. Агонијата во сточарското производство продолжува. Р. Македонија час поскоро мора да се ослободи од штетните политики со кои СДСМ 5 години по ред носат безидејност и ниска продуктивност во македонскиот аграр.

-фејсбук статус на Цветан Трипуновски од ВМРО-ДПМНЕ