Уредник

Owner, Manager, web developer, graphic designer, CPanel & WHM specialist content editor & author at Anastasov Limited DOOEL Grad Delchevo

Николовски: Ја следиме состојбата со производството на пченица

Министрот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски денеска на прес конференција од пред зградата на Владата соопшти нови детали околу доделувањето на поддршка за земјоделците :

ℹВрз основа на бројни анализи, и средби со земјоделците изготвивме „Национален план за производство на храна“ преку кој обезбедуваме дополнителни мерки за имаме одржливо и зголемено производство.

➡️ Се зголемува поддршката за набавка на вештачки ѓубрива за пченица на 4.000 денари по хектар.
➡️Сите земјоделци коишто ќе остварат минимум 4.000 килограми приноси по хектар пченица, ќе добијат дополнителна субвенција од 5.760 денари по хектар.

Ја следиме состојбата со производството на пченица, и преку зголемена финансиска поддршка ги мотивираме земјоделците,со што придонесуваме кон зголемување на домашното производство.

#МЗШВ #работа #ефикасност #резултати

-соопшти Министерот Николовски преку социјалните мрежи.

Повик за апликанти за организирање на локални манифестации и саеми за промоција на земјоделски производи

Ј А В Е Н   П О В И К

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА  ЛОКАЛНИ МАНИФЕСТАЦИИ/САЕМИ  ЗА ПРОМОЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РС МАКЕДОНИЈА

I. Предмет на јавниот повик             

Доставување на предлог за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија (во понатамошниот текст: предлог за користење).

II.Право на учество во постапката          

Субјекти кои може да учествуваат во постапката за доделување на средства од техничката поддршка по јавниот повик се: единиците на локалната самоуправа, здруженија од областа на земјоделството и руралниот развој регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, стопанските комори основани согласно закон, задруги регистрирани согласно Закон за задруги или земјоделски задруги регистрирани согласно Законот за земјоделски задруги и/или за трговија со земјоделски производи, кои доставуваат предлог за користење на техничката поддршка до Министерството.

III. Содржина на предлогот и потребна документација  

Предлогот за користење на техничка поддршка особено содржи:

 1. Податоци за предлагачот;
 2. Назив и резиме на предлогот;
 3. Опис на предлогот (опис на постоечки состојби,  поставени цели, целни групи, активности кои ги опфаќа предлогот и очекувани резултати);
 4. План на активности со временска рамка за реализација на предлогот по активности и методологија за нивна реализација;
 5. Финансиски план на трошоците со детална спецификација на трошоци, временска рамка за нивно настанување и извори на финансирање, како и банкарска сметка на која треба да се исплати поддршката и одговорно лице за настанот;
 6. Изјава дека прифатливите трошоци за реализација на активноста не се финансирани од друга институција;
 7. Доказ за пријавени најмалку 20 учесници/изложувачи на локалната манифестација/саемот.

Кон предлогот за користење на техничка поддршка се приложуваат и следните документи:

 1. Тековна состојба од Централен регистар на РС Македонија;
 2. Препораки или други докази за претходна имплементација на други сродни предлози;
 3. Доказ од Централен регистар на РС Македонија дека не е поведена стечајна и ликвидациона постапка;
 4. Доказ од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки и
 5. За здруженија и стопански комори: годишна програма за работа со вклучени активности од предлогот за користење, усвоена согласно Статутот.

IVДоставување на предлогот за користење на техничка поддршка

Предлогот се доставува во еден оригинален примерок потпишан од овластено лице на предложувачот. Еден предложувач може да учествува во постапката за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на  локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија  само со еден предлог за користење.

Предлозите може да се поднесуваат од денот на објавувањето на јавниот повик на веб страната на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство со краен рок за поднесување до ( 22.04.2022 година).

Предлозите се доставуваат до архивата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „Аминта III“ број 2, 1000 Скопје, со назнака  Сектор за рурален развој.

VПрифатливи трошоци

Техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации и саеми се доделува за :

–       Трошоци за закуп на простор (физички или виртуелен) за изложување на земјоделски производи (примарни и преработени );

–       Трошоци за изнајмување на штандови и/или бина, уредување и опремување на изложбениот дел (аудио и видео опрема ) и/или

–       Трошоци за промотивен материјал (покани, постери, летоци, банери, брошури, публикации, каталог, зборник, видео или аудио реклама, како и закуп на медиумски простор за промоција) за манифестацијата/саемот и

–       Трошоци за изложбен производ – примарни и преработени наменети за манифестации и саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија.

VIПостапка за избор на корисници и прифатливи предлози

Постапката за избор на корисници по јавниот повик ја спроведува комисија формирана од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Изборот на предлозите ќе се изврши врз основа на евалуација на исполнување на следните критериуми со бодови:

 КритериумБод
1Реални и применливи резултати со брзи ефекти насочени кон остварување на дефинираните стратешки цели за развој на земјоделството30
2Одржливост по реализација на поддршката25
3Директно и индиректно влијание на поголем број субјекти во областа на земјоделството15
4Сопствено или учество од други извори на финансирање15
5Здружување на корисниците на поддршка, јавно-приватно партнерство или други форми на  партнерство со поголем број на корисници10
6Претходно искуство во реализација на активностите од значење за целната група на крајни корисници на поддршка5

Прифатливи предлози се предлозите кои по изборот од страна на комисијата ќе освојат повеќе од 50 бода.

VIIНачин на доделување  и висина на исплата на техничка поддршка

Максималниот износ на техничката поддршка не може да надмине 120.000 денари по манифестација/саем  по корисник.

Техничката поддршка и висината на одобрената сума ќе биде утврдена врз основа на  склучен договор од страна на министерот и избраниот корисник.

Активноста се реализира по склучен договор од страна на министерот и избраниот корисник.

Исплатата на техничката поддршка се врши по потпишување на договорот во износ од 100% од одобрената сума,  но не повеќе од максималниот износ и во согласност со одобрените средства во програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, а се до исцрпување на средства предвидени во дел II став (2)  точка 1 потточка 1.1 од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 („Службен весник на РС Македонија“ 64/22 ).

Корисникот на средствата се обврзува за искористените средства да достави извештај за реализираната активност пропратен со финансиска документација до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст: Министерството) во рок од 10 дена по завршување на активноста.

VIIIПрилози на јавниот повик

За подготовка на предлогот за користење, Министерството на веб страната info@mzsv.gov.mk објавува детално Упатство за изработка на предлогот за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на  локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија.

Организаторот на  манифестацијата/саемот е должен покрај логото на нивната институција да биде истакнато и логото на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство.

Дополнителни информации може да се добијат во Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство на телефон 02/ 3134477 локал 204 или на веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  www.mzsv.gov.mk

Документи за превземање

Упатство за изработка на предлогот за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на локални манифестации/саеми за промоција на земјоделски производи во РС Македонија

Извор: МЗШВ

Јавен повик за аплицирање за закуп на земјоделско земјиште до 3 ха

ЈАВЕН ПОВИК бр.03/22

за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

I.ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за сите катастарски општини во регионите Кавадарци, Росоман, Неготино, Ресен, Струга, Струмица, Тетово, Валандово и Гевгелија.

Предмет на постапката на овој повик може да биде земјоделско земјиште во државна сопственост над кое има насад кој не е подигнат од страна на поранешен корисник на земјоделско земјиште во државна сопственост кој користењето го имал врз основа на склучен договор, акт на орган на државната управа или единица на локалната самоуправа или судска одлука врз кое нема востановено право на закуп, право на плодоуживање, за кое не се води постапка за денационализација или постојат други пречки за доделување на земјиштето во закуп.

II.МАКСИМАЛНА ПОВРШИНА И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКАТА

Површината за која што може еден понудувач самостојно со геодетски елаборат да достави понуда и да ја добие по јавниот повик (за една, повеќе парцели или дел од катастарска парцела) изнесува најмногу до 3 хектари.

III.НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЗАКУПОТ

Намената и времетраењето на закупот за кое се издава земјоделското земјиште во државна сопственост е за:

 • одгледување на надолгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ) за период до 30 години,
 • одгледување на долгогодишни насади со лешник за период до 70 години,
 • одгледување на маслинарници за период до 50 години,

IV.ПРАВО НА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК

Право на учество на јавниот повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица.

Поврзаните лица во смисла на поврзани правни лица, поврзани физички лица, поврзано физичко лице со правно лице и индиректно поврзани лица во правно лице имаат право на учество на јавниот повик и можат да достават само една понуда за учество.

Физичките лица треба да се запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства.

Странските правни лица имаат право да учествуваат на јавен повик доколку имаат регистрирано подружници во Република Северна Македонија.

На домашните и странските правни лица или нивните подружници земјоделското производство или преработката на примарни земјоделски производи да им е претежна дејност или земјоделското земјиште им е потребно за вршење на научно – истражувачки дејности.

Право на учество на јавниот повик немаат лицата кои ги немаат намирено обврските по основ на закупнина по претходно склучени договори за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост и даночни обврски и придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување.

Право на учество на јавниот повик немаат правни лица за кои е отворена стечајна постапка, како и непрофитните организации.

V.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА

Учесниците на јавниот повик за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп треба да достават:

а) за правни лица:

 • пoнуда (образец од подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или од веб страната на Министерството www.mzsv.gov.mk);
 • доказ (акт) издаден од Централниот регистар на Република Северна Македонија за извршениот упис во трговскиот регистар или од друг надлежен орган за упис на правните лица,
 • доказ за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување,
 • бизнис план кој содржи основни податоци за учесникот, целта за која ќе го користи земјиштето, применета технологија, број на вработени, пазарни аспекти и очекувани производно-економски резултати и износ на планирана инвестиција (бизнис планот треба да биде потпишан на секоја страна од страна на управителот на правното лице или од овластено лице за потпис со прилог овластвање заверено на нотар),
 • изјава дадена под целосна материјална и кривична одговорност дека понудата се поднесува независно без договор со другите учесници на јавниот повик, а која е во спротивност на членот 24 од овој закон,
 • изјава заверена на нотар за веродостојноста на податоците дадени со пријавата за учество,
 • доказ за материјално – техничка опременост (сообраќајна дозвола, фактура, договор за купопродажба заверен на нотар, правосилна судска одлука или акт на друг надлежен орган) или доказ за користење на трактор како основно средство за обработка на земјоделското земјиште (договор за лизинг или договор за послуга заверени на нотар),
 • понуда за износот на годишната закупнина,
 • изјава (заверена на нотар) од основачите и одговорното лице во правното лице дека не биле основачи или управители на правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор и
 • геодетски елаборат за кое земјоделско земјиште во државна сопственост се однесува понудата за добивање во закуп (изработен од страна на трговец поединец овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи со кој ги определуваат катастарските податоци со точни мери и граници на земјоделското земјиште во државна сопственост над кое постои долгогодишен насад).

б) за физички лица:

 • понуда (образец од подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или од веб страната на Министертвото www.mzsv.gov.mk);
 • доказ за намирени обврски по однос на даночни обврски и придонеси по основ на: персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, придонеси од задолжително социјално осигурување,
 • фотокопија од лична карта,
 • потврда за упис во единствениот регистар на земјоделски стопанства, решение за регистриран вршител на земјоделска дејност или доказ од централен регистар за регистриран трговец поединец,
 • програма за користење на земјиштето која содржи основни податоци за семејството, техничко – технолошката опременост, целта за која ќе го користи земјиштето и пазарните аспекти и износ на планирана инвестиција (програмата треба да биде потпишна на секоја страна од подносителот на понудата),
 • изјава за веродостојноста на податоците дадени со пријавата заверена на нотар,
 • изјава дадена под целосна материјална и кривична одговорност дека понудата се поднесува независно без договор со другите учесници на јавниот повик, а која е во спротивност на членот 24 од овој закон,
 • доказ за материјално – техничка опременост (сообраќајна дозвола, фактура, договор за купопродажба заверен на нотар, правосилна судска одлука или акт на друг надлежен орган) или доказ за користење на трактор како основно средство за обработка на земјоделското земјиште (договор за лизинг или договор за послуга заверени на нотар;
 • понуда за износот на годишната закупнина,
 • изјава заверена на нотар дека не бил основач или одговорно лице во правното лице кое користело земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп, а кое не ги исполнило обврските од тој договор и
 • геодетски елаборат за кое земјоделско земјиште во државна сопственост се однесува понудата за добивање во закуп (изработен од страна на трговец поединец овластен геодет или трговско друштво за геодетски работи со кој ги определуваат катастарските податоци со точни мери и граници на земјоделското земјиште во државна сопственост над кое постои долгогодишен насад).

На овој јавен повик може да се достави Геодетски елаборат изготвен и пред објавата на повикот, доколку податоците соодветствуваат со катастарските индикации во Агенцијата за катастар на недвижности во моментот на доставување на понудата, со прилог на нов имотен лист (не постар од денот на објавата на јавниот повик) за земјоделското земјиште предмет на понудата.

Потребната документација се доставува во оригинал или во фоткопија заверена на нотар (освен личната карта за физичките лица).

Образецот за учество на јавниот повик треба да биде пополнет целосно со сите потребни податоци, во спротивно понудата нема да биде разгледувана.

Условите предвидени во бизнис планот (за правни лица), односно пазарните аспекти (кај физички лица) ќе бидат составен дел на договорот со избраниот понудувач како договорни обврски кои ќе биде должен да ги исполни во обемот, роковите и на начинот како што ќе бидат опишани во договорот.

Некомплетни и ненавремено доставени понуди по јавниот повик нема да се разгледуваат.

VI.КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ И СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП

Изборот на најповолен понудувач во постапка по јавен повик за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари, се врши согласно Правилникот за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде во закуп („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/08, 26/12, 2/13, 158/13, 110/15, 120/15, 129/15, 27/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.16/20), и тоа врз основа на следните критериуми:

-оддалеченоста на местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на земјоделското земјиште кое се нуди на јавниот повик – 65 бодови.

-понудена годишна закупнина по хектар – 25 бодови.

-правниот статус на понудувачот – 10 бодови.

Критериумот оддалеченоста на местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на земјоделското земјиште кое се нуди на јавниот повик значи дека одалеченоста на местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на катастарската парцела што се објавува се наоѓаат во иста катастарска општина и се бодира со максимален број на бодови. Доколку понудувач е подружница на домашно правно лице се зема во предвид седиштето на правното лице кое ја основало подружницата.

Критериумот од понудена годишна закупнина по ха се бодира согласно формулата понудената годишна закупнина по хектар поделена со највисоката годишна закупнина по хектар, помножена со максималниот број на бодови кои можат да се добијат согласно овој критериум при што:

С= (П/Пмах) х 25

С –број на бодови

П – понудената закупнина

Пмах- највисока понудена закупнина

Критериумот правниот статус на понудувачот се бодира со максимален број на бодови за понудувач кој е регистриран вршител на земјоделска дејност или осигуреник во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување како индивидуален земјоделец, трговец поединец или правно лице кои ги исполнуваат условите од член 24 од Законот за земјоделското земјиште.

Максималната површина на која може да аплицира еден понудувач не може да биде поголема од 3 хектари.

Договорот за закуп со избраниот понудувач се склучува во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето за избор на најдобар понудувач.

Доколку во рок од 30 избраниот понудувач не го склучи договорот за закуп, Министерството го склучува договорот со следниот рангиран понудувач согласно со неговата понуда. Следниот рангиран понудувач за склучување на договор се утврдува врз основа на извештајот за евалуација на понудите изготвен од страна на надлежните комисии за давање под закуп на земјоделското земјиште во државна сопственост под закуп.

Избраниот понудувач кој нема да го склучи договорот за закуп во рокот е должен во рок од 15 дена од истекот на рокот за склучување на договорот за закуп на име надоместок на штета да плати износ во висина на понудената годишна закупнина.

Договорот за закуп влегува во сила со денот на воведувањето во владение на закупецот врз земјоделското земјиште предмет на договорот од страна на закуподавачот и тоа само за површините за кои е воведен во фактичка власт.

Земјоделското земјиште предмет на договор за закуп кое нема да биде ставено во владение на закупецот во рок од една година од денот на склучувањето на договорот, може да биде предмет на нови постапки предвидени согласно со овој закон за давање на земјоделското земјиште во државна сопственост во закуп или плодоуживање.

За земјоделското земјиште во државна сопственост кое по пат на јавен оглас или јавен повик ќе се додели во закуп на физичко лице на возраст до 40 години или на трговско друштво со управител или извршен директор на возраст до 40 години, обврската за плаќање на закупнина од страна на закупецот настапува три години по влегувањето во сила на договорот за закуп.

Доколку трговското друштво во периодот до три години по влегувањето во сила на договорот за закуп го промени управителот или извршниот директор со лице на возраст над 40 години, обврската за плаќање на закупнина ќе се смета дека настапила од денот на влегувањето во сила на договорот за закуп.

VII. НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ГОДИШНА ЗАКУПНИНА

Најнискиот износ на годишна закупнина по хектар кој можат да го понудат заинтересираните лица е во износ на просечна годишна закупнина во регионот за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост под закуп постигната во последните три години.

Најнискиот износ на годишна закупнина по хектар кој можат да го понудат заинтересираните понудувачи за:

Доколку не се исполнети условите од овој jавен повик, Комисијата ќе ја отфрли таквата понуда како недопуштена.

Понудите кои не ја содржат целата потребна документација, кои се поднесени по истекот на рокот за поднесување, означен коверт со кој би можел да се идентификува понудувачот, понуди помали од најнискиот износ на годишна закупнина, или се поднесени од лице кое нема право да поднесува понуди, како и понудите кои не се изработени според условите утврдени во јавниот повик се отфрлаат како некомплетни.

VIII.ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

Образецот за учество на јавниот повик (понудата) се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од понудувачот.

Секој понудувач може да достави само еден оригинален образец (понуда).

Понудите за земјоделското земјиште во државна сопственост за кое по службена должност Комисијата ќе утврди дека е востановено право на закуп, право на плодоуживање, за кое се води постапка за денационализација или постојат други пречки за доделување на земјиштето во закуп (објавени на јавни огласи кои се во постапка и слично), Комисијата ќе ги отфрли како недопуштени.

Понудите со поднесуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик од денот на објавувањето на јавниот повик во дневните весници кои се издаваат во Република Северна Македонија, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај” “Понуда по Јавен повик бр.03/22 за давање на земјоделско земјиште под закуп во регион (се впишува регионот)“ и во средина “Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ул.Аминта Трети бр.2 Скопје“.

Ковертот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот, односно испраќачот.

IХ. ОБРАЗЕЦ ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНИОТ ПОВИК (ПОНУДА)

Образецот за учество на јавниот повик (понуда), може да се подигне во подрачните единици на Министерството или од веб страната на Министертвото www.mzsv.gov.mk;

и истиот мора да се пополни со сите потребни податоци и да се достави со потребната документација во затворен коверт, во спротивно понудата нема да биде разгледувана.

Х.ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

За допонителни информации понудувачите може да се обратат до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на телефон: 02/3134-477 или да ја посетат веб страната на Министерството www.mzsv.gov.mk

ЈАВЕН КОНКУРС за доделување на дозволи за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Растенијата како добрa од општ интерес имаат посебна заштита утврдена со Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14,  158/14, 149/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21).

Нарачател на јавниот конкурс е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа.

Право на учество на јавниот конкурс имаат сите правни и физички лица кои ги исполнуваат општите услови од член 60 од Законот за здравјето на растенијата и посебните услови утврдени со Правилникот за поблиските услови за просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011 и 60/2015).

Јавниот конкурс за доделување на дозволи за давање на услуги од областа на здравјето на растенијата трае 8 (осум) работни дена од денот на неговото објавување.

II. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ КОНКУРС

Предмет на јавниот конкурс е издавање на дозволи за давање на услуги од областа на здравјето на растенијата.

III. ВИД НА ЈАВНА УСЛУГА ЗА КОЈА СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа издава дозволи за вршење на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата и тоа за следните видови на услуги:

1.1  мониторинг и следење на развојот на штетните организми кои вообичаено се присутни кај растенијата и растителните производи, прогнозирање, одредување оптимални рокови и мерки за заштита;

1.2  интервенирање во случај на ненадејни појави на карантински штетни организми на растенијата, каламитетни појави и епифитоции на штетни оргазними;

1.3 обезбедување метеоролошки, биолошки и други податоци за целта на следењето и прогнозирањето на појавата на штетни организми;

1.4 лабораториски детерминирања и дијагностицирања на штетни организми

1.5  едуцирање на сопствениците и други лица вклучени во спроведување на активностите поврзани со здравјето на растенијата;

1.6 издавање на пасоши за растенија;

1.7  спроведување на научно – истражувачки развојни активности;

1.8  вршење дезинсекција, дезинфекција и дератизација заради здравјето на растенијата;

1.9  вршење на други технички работи;

IV. УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА

Даватели на јавни услуги можат да бидат правни ифизички лица кои ги исполнуваат општите услови од член 60 од Закон за здравјето на растенијата („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14,  158/14, 149/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21) и посебните услови утврдени со Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011 и 60/2015).

 V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ

Рок за поднесување на понудите е 8 (осум) работни денови од денот на неговото објавување.

Пријавите се доставуваат до Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа, адреса: ул. Аминта Трети бр.2,  Скопје 1000.

VI. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ НА ПРИЈАВАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Заинтересираните субјекти образецот на пријавата за учество во постапката можат да го превземат од web страната на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство: www.mzsv.gov.mk

Потребна пропратна документација која се доставува кон пријавата:

1.             ПРАВНИ ЛИЦА

–              Документ за регистрирана дејност издаден од Централен регистар на Република Северна Македонија – ДРД образец (не постар од 6 месеци) ;

–              М1/М2 образец за вработениот стручен кадар;

–              Уверение за завршено високо образование од областа на земјоделските науки (растително производство) или од областа на шумарските науки;

–              Доказ за најмалку 3 (три) години работно искуство во напред наведените области во струката;

– Докази за исполнување на поблиските услови предвидени во Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011 и 60/2015);

–  Ценовник по кои давателите на услугите би ги извршувале јавните услуги за кои поднесуваат пријави од точка 1.1 до точка 1.9 од делот III од овој конкурс;

2.            ФИЗИЧКИ ЛИЦА

– Уверение за завршено високо образование од областа на земјоделските науки (растително производство) или од областа на шумарските науки;

– Доказ за најмалку 3 (три) години работно искуство во напред наведените области во струката;

– Докази за исполнување на поблиските услови предвидени во Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011);

– Ценовник по кои давателите на услугите би ги извршувале јавните услуги наведени од точка 1.1 до точка 1.9 од  делот III од  овој конкурс;

Документите кои се доставуваат потребно е да бидат оригинал или копии заверени на Нотар.

VII. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Критериум за избор за издавање на дозвола за вршење на јавна услуга е исполнување на условите утврдени во Закон за здравјето на растенијата („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14,  158/14, 149/15, 39/16, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21) и посебните услови утврдени со Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011 и 60/2015) и тоа:

–          пријавениот стручен кадар да има завршено минимум високо образование од областа на земјоделските науки (растително производство) или од областа на шумарските науки;

–          да има минимум три години работно искуство во струката и

–          да бидат исполнети поблиските критериуми утврдени Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата („Службен весник на РМ“ бр.12/2011 и 60/2015).

VIII. ПОСТАПКА

Постапката на отворање и оценување на понудите ја врши Комисија назначена од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Отварањето, разгледувањето и оценувањето на пријавте е јавно.

Овластени претставници на субјектите може да бидат приустни на отварањето на пријавите.

Нецелосните понуди може да бидат комплетирани во рок од 8 (осум) дена од приемот на известувањето за некомплетна документација, во спротивно понудата нема да биде разгледувана, за што понудувачите ќе бидат известени.

Дозволата за давање на јавни услуги се издава во форма на решение во рок од 30 (триесет) дена од денот на завршувањето на јавниот конкурс.

Правните и физички лица кои добиле дозвола за вршење на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата склучуваат договор со Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Фитосанитарна управа.

 IX. ПОЧЕТОК И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОЗВОЛАТА

Времетраењето на издадените дозволи за вршење на јавни услуги изнесува 3 (три) години сметано од датумот на издадената дозвола.

X. КОНТАКТ ЛИЦЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ

Контакт лица за обезбедување на дополнителни податоци и информации во врска со постапката за доделување на дозволи за вршење на јавни услуги се:

Надица Џерковска, е-маил адреса: nadica.dzerkovska@mzsv.gov.mk

Ивица Ангеловски, е-маил адреса: ivica.angelovski@mzsv.gov.mk

XI. ДАТА, МЕСТО И ВРЕМЕ НА ОТВАРАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите ќе бидат отворени со почеток во 11:00 часот, првиот нареден работен ден по завршувањето на огласот во просториите на Фитосанитарната управа на ул. Аминта Трети бр. 2,  Скопје 1000.

Документи за превземање

Извор: МЗШВ

МЗШВ: Нов јавен повик за доставување понуди за давање под закуп на државно земјоделско земјиште до 3 хектари за долгогодишни насади

Владата на денешната седница донесе одлука за објавување на Јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари во девет региони. Со овој јавен повик им се овозможува на земјоделците што имаат земјиште со долгодишни насади, а за кoe немаат склучено договор за закуп, да достават понуди до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со податоците за земјиштето. 

На овој начин, со склучување на договорите со МЗШВ, се решава правниот статус на земјиштето со што земјоделците ќе имаат право да конкурираат за мерките од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.  

Јавниот повик е наменет за Кавадарци, Росоман, Неготино, Ресен, Струга, Струмица, Тетово, Валандово и Гевгелија.

Намената и времетраењето на закупот за кое се издава земјоделското земјиште во државна сопственост е за:

– одгледување на долгогодишни насади (лозја, овоштарници, хмељ) за период до 30 години,

– одгледување на долгогодишни насади со лешник за период до 70 години,

– одгледување на маслинарници за период до 50 години

Јавниот повик ќе биде објавен до крајот на неделата.  

Извор: МЗШВ

Објавен повик за кофинансирање на набавени педигрирани чистокрвни или хибриди свињи од АФПЗРР

Сите земјоделски стопанства запишани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на Законот за земјоделство и рурален развој кои што извршиле набавка на педигрирани чистокрвни или хибридни свињи од увоз или од признати организации согласно законот за сточарство во периодот од 1 октомври до 31 декември 2021 година имаат право да поднесат електронско барање за поврат на одреден процент на направените трошоци за ваквата набавка.

Станува збор за имплементација на Мерка 121 – Инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства која се спроведува во рамки на програмата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој за 2022 година.

Оваа мерка се кoфинансира од страна на АФПЗРР во висина од 50% од направените трошоци од страна на апликантите по принцип на поврат на направени трошоци. Ставката за кофинансирање се зголемува на 55% за млади земјоделци, за инвестиции во подрачја со ограничени можности оваа ставка се зголемува на 60% или на 65 кога аплицира млад земјоделец во подрачје со ограничени можности. За инвестиции направени во непристапни рурални заедници поддршката изнесува 75% поврат на сретства од направените трошоци.

Секој земјоделец кој што ги исполнува барањата на повикот може да аплицира електронски на интернет апликацијата достапна на www.e-baranje.ipardpa.gov.mk

Најава за исплата на 4,5 милиони евра за штети од елементарни непогоди за 2016, 2017, 2018 и 2021 година

Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски по одржувањето на денешните владини седници на кои беа дискутирани мериките за помош на граѓаните во тековната општа криза во државата.

Тој најави исплата на 4,5 милиони евра од Буџетот на владата за штетите од елементарните непогоди што ги претрпеа земјоделците во минатите неколку години.

Според Министерот Николовски станува збор за 10200 физички и правни лица

ℹ 4.5 милиони евра ќе се исплатат за штети од елементарни непогоди што ги претрпеа земјоделците во 2016, 2017, 2018, и 2021 година. На околу 10.200 граѓани и правни субјекти ќе им биде направена исплата за штетите од временските непогоди.

#МЗШВ веќе работи и на воспоставување на “Земјоделски осигурен пул” како нов модел на земјоделско осигурување, кој ќе го забрза процесот на обештетување на земјоделците.Излегуваме во пресрет и помагаме секогаш кога е најпотребно. Земјоделците никогаш нема да бидат оставени сами во состојби кога поради временски непогоди претрпуваат штети врз производството.”

-соопшти Љупчо Николовски преку социјалните мрежи.

МЗШВ работи на проект за реформи во шумарството

🇲🇰🇪🇺Утринава заедно со експертите на проектот финансиран од #ЕУ “Поддршка на реформите во политиката и законска рамка во шумарството во Северна Македонија”, разговараме за главните насоки и предлог иницијатива за отпочнување на реформите.

По многубројните анализи, препораки, а во усогласување со најдобрите пракси во Европа, очекувам успешна имплементација на овие реформи.

Основните и крајни цели од овој проект се усвојување на Предлог на ажурирана долгорочна Стратегија за одржлив развој на шумарството, Предлог за нов Закон за шуми, врз основа на националните специфики и ЕУ, како и Предлог за нова Национална програма за имплементација на СОРШ и поврзаните нови одредби од Законот за шуми.

#ИПА#EuropeanUnion#МЗШВ

-соопштение на Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски

Цветан Трипуновски: Од 2014 до денес вработеноста во земјоделието е намалена за 32 илјади вработени помалку

Какко реакција на јавниот настап на Министерот за земјоделие шумарство и водостопанство Љупчо Николовски а во насока на објективно посочување на фактите за состојбите во областа на земјоделието своја реакција до граѓаните упати Цветан Трупуновски од ВМРО-ДПМНЕ. Тој во реакцијата преку конкретни бројки ја објаснува актуелната состојба со вработеноста во аграрниот сектор во споредба со минатото кога ВМРО-ДПМНЕ беше власт во државата:

“Денес испровоциран од лицемерниот настап на #ЉупчоНиколовски каде без срам и перде од петни жили се обидува да ја замајува јавноста, и неговите погубни политики во земјоделството да ги прикаже како развојни.

Затоа преку бројки и со факти сакам да го демантирам, а на јавноста да и ја презентирам реалната состојба во македонскиот аграр.

⚠️Во 2014 год. учеството на вработени во сектор земјоделство бил 18,5% или 127 438 вработени❗️

⚠️Во 2020 год. учеството било со 12% или изразено во бројка со 95 545 вработени.

❌Замислете за период од 6 години падот е 6,5 % или речиси 32 000 вработени помалку, заради Вашата неспособност 32 0000 поранешни вработени во секторот сега се социјални случаеви или аргатуваат во странство ‼️

Затоа “успешно” министерче по други пуТ ако сакаш да направиш добро за македонскиот аграр и руралната жена треба уште денес да го напуштиш Министерството.”

-стои во реакцијата на Цветан Трипуновски од ВМРО-ДПМНЕ.

Здружението “Напредни лозари” бараат итна средба со Министерот и надлежните за решавање на нивните проблеми

Во соопштение упатено до јавноста Регионалното здружение “Напредни Лозари” бара итна средба со Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски и надлежните со повеќе точки на дневен ред, меѓу кои најзначајни се барањата за надминивање на проблемите со кои се соочуваат лозаропроизводителите во нивната работа.

Во продолжение интегрално го пренесуваме текстот на нивното соопштение:

“На 26.02.2022 година, Регионалното Здружение „Напредни Лозари“ до Министерот за земјоделие достави Барање за итен состанок кој треба да се одржи најдоцна до 10.03.2022 година. Барањето е доставено и до Премиерот. Во истото баравме, проблемите со кои се соочуваат лозарите а кои се веќе хронични и траат со години,

Министерот со својот тим надлежни од МЗШВ до состанокот да ги разгледа и на состанокот да се произнесат по истите.

Денеска е 07.03.2022 година, три дена до истекот на рокот во кој треба од МЗШВ да се произнесат и во кој рок треба да се одржи состанокот. Во оваа прилика РЗ „Напредни Лозари“ како легитимни застапници на лозаропроизводителите, уште еднаш апелира до Министерот и неговиот тим на сериозноста на проблемот и наведените барања и посочува на рокот. Нема да дозволиме одолговлекување до бескрај односно до почетокот на бербата.

Кон крајот на месец март, РЗ „Напредни Лозари“ ќе одржи вонредно Собрание, кое, како највисок Орган на Здружението ќе донесе релевантни Одлуки за понатамошните активности. Агендата на Собранието ќе биде составена по мерка на одговорот и спремноста на МЗШВ и воопшто Владата на сериозен пристап во решавањето на проблемите и барањата на лозарите. Доколку истата изостане Собранието ќе донесе одлуки во кои ќе бидат вклучени сите сите демократски дозволени средства, вклучително и порадикални мерки. Воедно ги повикуваме сите лозари и добронамерни граѓани на Кавадарци, Неготино, Росоман, Демир Капија, Градско и останатите лозаропроизводители ширум Македонија да ги поддржат нашите напори.Исто така очекуваме поддршка и од надлежните од локалните самоуправи на чело со градоначалниците да застанат зад овие наши барања.

Во прилог уште еднаш ги објавуваме нашите барања од 26.02.2022 година до МЗШВ:

1. Утврдување на технолошката зрелост на секоја сорта грозје изразена во шеќерни единици за да се избегнат можните манипулации од страна на откупувачите што до сега беше пракса. Истата да биде заштитена со закон;

2. Утврдување на реалната цената на чинење на производство на еден килограм грозје за секоја сорта грозје. Во истата да се пресмета растењето на производните трошоци како што се: цената на горивото, цената на ѓубрењето, цената на заштитата на лозовите насади, цената на наводнувањето, цената на работната рака, амортизацијата на земјоделските машини и други трошоци. За овие две точки да бидат вклучени експерти од МЗШВ, професори од земјоделскиот факултет и претставници на лозарите;

3. Утврдување на реалните откупни цени на килограм грозје за реколта 2022 година, посебно за секоја сорта грозје. Реалната откупна цена на килограм грозје да биде сочинета од производна цена на килограм грозје по сорта грозје согласно утврдената технолошка зрелост во шеќерни единици, зголемена за 50% и дополнително зголемување на цените на откупот на грозје согласно порастот на животните трошоци и падот на животниот стандард;

4. Вака формираните цени да бидат гарантирани со закон, но не подоцна од почетокот на месец јуни 2022 година;

5. Изработка на проект за планско производство на грозје по сорти согласно потребите на пазарот и можностите на преработувачките и откупните капацитети, краткорочно за оваа година, среднорочно за наредните три години и долгорочно за наредните пет до десет години

6. Прецизирање и дефинирање на формално-правно издржани и реални кооперантски договори за откуп на грозје во преработувачките и откупните капацитети со квантитативно-квалитативни клаузули во истите. Истите да ги гарантира МЗШВ (Владата) а во мониторингот ЗАДОЛЖИТЕЛНО да бидат вклучени претставници на РЗ „Напредни Лозари“ или од него овластени лица;

7. Субвенционирање на производството;

8. Изработка и донесување на Закон за лозарство и грозје како посебен закон а не во рамките на законот за вино;

9. Други мерки

Благодариме на поддршката

РЗ „Напредни Лозари“”

-стои во соопштението на здружението.