Транспорт на мали слатки јагниња од планините во Ломбардија

Во регионот Ломбардија, во Италија карактеристична е една многу убава и интересна традиција. Имено станува збор за транспорт на млади слатки јагниња од висините на планините кои што се наоѓаат околу Ломбардија со помош на магариња и мулиња.

Секоја пролет кога стадата со овци се наоѓаат на пасиштата околу Ломбардија во повисоките планински делови, овците соодветно на нивниот животен циклус се јагнат при што има масовен прилив на јагниња. Но поради потребата стадата со овци да се преместуваат кон пониските делови од Ломбардија а возраста на јагнињата не им дозволува тие активно да се движат со возрасните овци, па затоа сточарите смислиле еден навистина симпатичен начин за транспорт на јагнињата.

При тоа се користат магариња кои што во специјално изработени џебови на прекривки на своите плеќи ги носат младите и слатки јагниња кон нивната потребна дестинација.

Покрај магариња и поради природата на стрмните терени низ кои што минуваат стадата со овци се користат и мулиња- т.н. дадилки за јагниња. За време на патувањата на стадата, на поедини локации се запира, јагнињата да се надојат и повторно се ставаат во џебовите на прекривките на магарињата и мулињата.

Ломбардија е претежно сточарски регион која што со своите 23865 m2 е најголема италјанска провинција. На север се граничи со Швајцарија каде што претежно се застапени високите алпски планини со неколку населени долини кои што се доминантно сточарски места.

За авторот на овој текст