Нова пракса за климатски-паметно земјоделство

Климатски-паметно земјоделство е пристап кој што помага при спроведување на активности кои што се потребно за трансформација и преориентација на земјоделските системи за ефикасна поддршка на развојот и да обезбедат безбедност на храната во ера на климатски промени. Климатски- паметното земјоделство се стреми за постигање на три главни цели:

-одржливо зголемување на земјоделските приходи и продуктивност

-адаптирање и изградба на отпорност кон климатските промени

намалување или/и целосно отстранување на емисиите на стакленички гасови, каде што тоа е возможно.

Пристапот на климатски-паметно земјоделство е наменет за развој на земјоделски стратегии за обезбедување на одржливост на безбедност на храната под удар на климатските промени. Оттука климатски паметното земјоделство обезбедува ресурси да им помогне на инволвираните страни од локално преку национално и интернационално ниво да идентификуваат земјоделски стратегии адаптабилни на нивните локални услови.Климатско паметното земјоделство е една од 11 корпоративни области за мобилизација на ресурси под ингеренции на Стратешките цели на FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nation). Овој концепт е во линија со визијата на FAO за одржлива храна и земјоделство и ја поддржува целта на FAO да го направи земјоделието, шумарството и водостопанство по продуктивно и одржливо.

За авторот на овој текст