За модернизација на системот за превенција и спречување на пожари: Вака се спречува ширење на полски пожар

Пожарите во нашата држава секоја година предизвикуваат сериозна материјална штета. Најмногу во пожарите страдаат шумите, пасиштата и земјоделските површини со што трпи земјоделскиот сектор сериозни загуби. Штетите се дотолку поголеми што страда животната средина со целиот растителен у животински свет како и условите за живот за граѓаните. Со пожарите драстично и неповратно се влошува квалитетот на амбиенталниот воздух што допринесува од година во година за влошување на микроклиматските карактеристики на територијата на цела држава.

За санирање на последиците од големите пожари потребни се огромни финансиски сретства и ресурси што за држава како Македонија чиј што стандард се граничи со сиромаштија во секој сегмент е речиси невозможна мисија.

Системот за превенција на пожарите е исто така непрактичен и неефикасен што се должи на недостиг ан политичка волја на политичките елити во изминатите 30 години од осамостојувањето на Македонија. Се чини дека финансиските сретства не се проблем колку што е проблем политичката визија за изградба на еден ефикасен систем за справување со кризи, поспецифично превенција и справување со пожари. Погрешната приоретизација и алокација на финансиските сретства од јавните буџети на државата и општините доведува до вакви катастрофални последици какви што јавноста можеш да ги види ова лето но и изминатите неколку години.

Се поочигледно е дека ефектите на климатските промени се влошуваат по однос на животната средина и дека е потребен многу посериозен пристап за справување со последиците од истите.

Во таа насока е потребна итна мобилизација како на државните ресурси така и на приватните во еден оптимален систем за превенција и справување со пожари.

Во продолжение во видеото може да погледнеме како делува еден синхронизиран систем за превенција на полски пожар кој што доколку недостасува ваквиот првичен систем за одговор на ваков пожар може да се претвори во пожар со несогледливи последици.

Но брзата и навремена реакција на земјоделската (приватна) механизација со противпожарната (јавна) служба обезбеди брсо санирање на пожарот со минимална штета.

За авторот на овој текст